CHANNEL1 : ONLINE
CHANNEL2 : ONLINE
CHANNEL3 : ONLINE

Ranking - Players

# Name Empire Level EXP
61 MiSSo Jinno 75 58404467
62 BreezyU Shinsoo 75 48112779
63 ehcoN Jinno 75 39410411
64 Molecule Shinsoo 75 38245123
65 Kidobuff Shinsoo 75 37319138
66 GreekDevil Jinno 75 27076646
67 DaddySwiss Shinsoo 75 25115652
68 BuffPakito Jinno 75 14319393
69 ShakaDeVirgo Shinsoo 75 11453999
70 xXleptiXx Jinno 75 5533168
71 Radi Jinno 75 3041397
72 Henk Shinsoo 75 1959441
73 ImXsexeX Shinsoo 75 1720239
74 Wuppi Jinno 75 1342329
75 Joji Shinsoo 74 33696270
76 j0Idltonp Shinsoo 73 110748101
77 TheKid Jinno 72 11065649
78 Stera Jinno 71 28986062
79 SirWarFly Shinsoo 70 62972010
80 Izis Shinsoo 70 7014705