CHANNEL1 : ONLINE
CHANNEL2 : ONLINE
CHANNEL3 : ONLINE

Ranking - Players

# Name Empire Level EXP
21 NightFury Shinsoo 90 17058152
22 SwissDevil Shinsoo 90 12575442
23 Noche Jinno 90 9186955
24 funny Shinsoo 88 565213000
25 Sparrow Jinno 88 389283196
26 Miissa Jinno 88 10802409
27 Arther Jinno 85 147864432
28 Bjorn Shinsoo 84 292985164
29 Dants Shinsoo 84 109054892
30 Icreez Jinno 83 231702367
31 Pablete101 Jinno 83 83003507
32 Legosion Jinno 82 177104000
33 Murakami Jinno 82 132052046
34 Gigy Jinno 82 12548237
35 msk Shinsoo 81 230308196
36 fada Shinsoo 80 121953175
37 Dax Jinno 80 76853671
38 marx Shinsoo 80 62470965
39 yhayhabuff Jinno 80 55768602
40 Curtys Jinno 80 40678148